Total- och Civilförsvaret

Totalförsvaret

Avsikten är att museet skall via ett antal utställningar åskådliggöra den svenska modellen med ett totalförsvar vars uppgift var att hävda Sveriges territoriella integritet och försvara landet mot väpnat angrepp under Kalla kriget. Ett viktigt mål för TELESEUM`s tema totalförsvarssamverkan är att beskriva och bevara dåtidens bedömningar av hotbilder och andra händelser i vårt närområde samt tydliggöra hur detta påverkade statsmakternas inriktning av mål och uppgifter för totalförsvaret. Effekten av genomförd samverkan och vad som på verkat detta positivt och negativt kommer också att belysas.

Totalforsvaret10

Tot2

En planerad utställning har arbetsnamnet ”Samverkan inom totalförsvaret”.

Utställningen är tänkt att dels överskådligt redovisa styrande faktorer d v s regelverket för totalförsvarssamverkan samt hur regelverket tillämpades på olika ledningsnivåer. Hur regelverket tillämpades är tänkt att beskrivas genom ett antal interaktiva processer som behandlar ”typfall” på samverkan inom totalförsvaret. Exempel på ”typfall” är planläggningen av verksamheten på GPL, övningsverksamheten och förstärkning av de allmänna telenät utifrån totalförsvarets behov under störda förhållanden.

Inom ramen för temat totalförsvarssamverkan planeras även att förevisa ett exempel på hur en gemensam ledningsplats för samordnad militär och civil ledning (GPL) var utformad med fokus på kommunikationsresurser, grupperingsprinciper och samverkansformer.

Här ses ett exempel på arbetsrum i en högra stab under 50- och 60-talet i ett bergrum.
Här ses ett exempel på arbetsrum i en högra stab under 50- och 60-talet i ett bergrum.

Skillnaden i styrmedel för militära och civila försvaret kommer också att belysas samt hur detta påverkade samverkansformer och effekten av genomförs totalförsvarssamverkan.

Image9
Totalförsvarsledning skedde regionalt under höjd beredskap och krig i gemensamma stabsplatser för civil och militär ledning, s k GPL

GPL-komplex_ua1

Civilförsvaret

Civilförsvaret hade anläggningar för samordning av det civila samhällets resurser. Nedan visas interiörbilder från en anläggning i berg.

Arlaberget-2010-012-skiss2

Arlaberget-2010-002-tunnel

Arlaberget-2010-020-kragg

Arlaberget-2010-006-gg

Arlaberget-2010-010-flyglar

Övrigt

Till museet har införlivats en av Televerkets gamla telefonstationstaioner (AT-station). Stationen är en 200 nrs och stod i en by i trakten av GNARP i norra Hälsingland.
I alla samhällen, stora som små, fanns då som nu en telefonstation och ända fram till 90-talet var stationerna av elektromekanisk karaktär. I dag är de programminnesstyrda och när abonennterna flyttar går det att behålla sitt telefonnummer, vart i landet man än flyttar.

Förr måste man byta nummer vid flytt till grannbyn eller längre.

AtstnGnarp

AtstnGnarp3

Atstn11