Teleseum

TELESEUM skall

  • värna och bevara det tekniska kulturarvet inom tele- och ledningssystemsektorn inom både försvarssektorn som den civila delen av totalförsvaret.
  • väcka intresse för denna utveckling och föra arvet vidare.
  • dokumentera den teletekniska utvecklingen som skett och fortgår inom det svenska försvaret.
  • tillvarata det industriella arvet av den telekommunikationsutveckling som skett i landet. Sverige har varit världsledande i denna utveckling
  • ha en hög grad av interaktivitet för att attrahera besökare i alla åldrar och genus, vara ett upplevelsecentrum där experimentlustan hos besökarna tillgodoses
  • utveckla ett nära samarbete med skolor i alla stadier för att entusiasmera ungdomar i den teletekniska utvecklingen och förståelsen.


Visionen för TELESEUM är även att skapa en mötesplats för kulturhistoriska evenemang av olika slag med totalförsvarsanknytning. Ett museum som inte bara visar den teletekniska utvecklingen av militära och civila ledningssystem under 1900-talet, utan även fragment av svensk försvarshistoria.

Teleseum ska även visa på den nytta och de mervärden för svensk industri och samhälle som utvecklingen av försvarsmaktens ledningssystem bidragit med.

Näringsliv och industri skall kunna nyttja TELESEUM för konferenser och marknadsföring av produkter och system.

Museet skall också visa det historiska arvet från förutvarande Upplands Regemente (I 8), Göta Livgarde (P 1), Fälttelegrafkåren och Signaltrupperna.

SFHM och SMM leder och stöder det gemensamma projektet som benämns Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) med ett rikstäckande nätverk för museer med totalförsvarsinriktning.

SMHA nätverk består för närvarande av 27 statligt stödda museer.

 (Länk till SMHA hemsida)