Bakgrund

TELESEUM skall vara Sveriges telemuseum med inriktning mot civil och militär kommunikation.

För närvarande finns museet som ett embryo vid Ledningsregementets traditionsrum.

SFHM och SMM leder och stöder det gemensamma projektet som benämns Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) med uppgift att skapa ett rikstäckande nätverk för museer, anläggningar och föreningar med totalförsvarsinriktning. SMHA nätverk består för närvarande av 23 statliga eller statligt stödda museer.

TELESEUM kommer att etableras och utvecklas utifrån de föremål som bevarats av Garnisonsmuseet vid Ledningsregementet i Enköping samt föremål från armén, marinen och flygvapnet som samlats inom ramen för Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT).

Därutöver finns miljöer och föremål från Rikets högsta ledning bevarade.

TELESEUM skall

  • värna och bevara det tekniska kulturarvet inom tele- och ledningssystemsektorn inom både försvarssektorn som den civila delen av totalförsvaret.
  • väcka intresse för denna utveckling och föra arvet vidare.
  • dokumentera den teletekniska utvecklingen som skett och fortgår inom det svenska försvaret.
  • tillvarata det industriella arvet av den telekommunikationsutveckling som skett i landet. Sverige har varit världsledande i denna utveckling
  • ha en hög grad av interaktivitet för att attrahera besökare i alla åldrar och genus, vara ett upplevelsecentrum där experimentlustan hos besökarna tillgodoses
  • utveckla ett nära samarbete med skolor i alla stadier för att entusiasmera ungdomar i den teletekniska utvecklingen och förståelsen

Vision
Visionen för TELESEUM är att skapa en mötesplats för kulturhistoriska evenemang av olika slag med totalförsvarsanknytning. Ett museum som inte bara visar den teletekniska utvecklingen av militära och civila ledningssystem under 1900-talet, utan även fragment av svensk försvarshistoria.

TELESEUM ska även visa på den nytta och de mervärden för svensk industri och samhälle som utvecklingen av försvarsmaktens ledningssystem bidragit med.

Näringsliv och industri skall kunna nyttja TELESEUM för konferenser och marknadsföring av produkter och system.

Museet skall också bevara det historiska arvet från förutvarande Upplands Regemente (I 8), Göta Livgarde (P 1), Fälttelegrafkåren och Signaltrupperna.

Föreningen TELESEUM  driver projektet i samverkan med SMHA, lokal kommun och det lokala näringslivet. Föreningen S 1 Musei Vänner bidrar aktivt med ett omfattande ideellt arbete.